วัตถุประสงค์

สมาคมการค้าดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย-อาเซียน

สมาคมนี้มีวัตถุที่ประสงค์ดังต่อไปนี้

(1)  ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล(Digital Business)และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Commerce) โดยการพัฒนาการดำเนินงานทางดิจิทัลและทางอิเล็กทรอนิกส์  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบอินเทอร์เน็ต  การค้าหรือการบริการในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการพัฒนาและคิดค้นรูปแบบนวัตกรรมสำหรับธุรกิจดิจิทัล  ธุรกรรมในธุรกิจดิจิทัล  สื่อสังคมออนไลน์และความปลอดภัยในการทำธุรกรรมดิจิทัล

(2)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการการค้าหรือบริการข้ามพรมแดน(Cross Border E-Commerce) และสนับสนุนให้มีการบัญญัติกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนในประเทศไทย

(3)  สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกให้สามารถแก้ไขปัญหา  อุปสรรคหรือข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการประกอบวิสาหกิจ  รวมทั้งเป็นตัวแทนในการเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์  สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศอันเกี่ยวกับธุรกิจการค้าหรือการบริการซึ่งสมาชิกประกอบวิสาหกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การประกอบวิสาหกิจ  การค้า  การเงิน  เศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ

(4)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษา  วิจัยและรวบรวมข้อมูลในวิสาหกิจอันเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล(Digital Business)และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Commerce)  รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้  ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์เกี่ยวกับวิสาหกิจดังกล่าวเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขวิสาหกิจของสมาชิกเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยและอาเซียน

(5)  แลกเปลี่ยน  เผยแพร่ความรู้  ข่าวสาร  ประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างสมาชิกด้วยกันหรือกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับวิสาหกิจของสมาชิกหรือวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่วิสาหกิจของสมาชิก

(6)  ร่วมมือกับรัฐบาล  หน่วยงานราชการหรือองค์กรอื่นใดในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจอันเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล(Digital Business)และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Commerce)

(7)  ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ  หรืองดเว้นการปฏิบัติ  เพื่อให้การประกอบวิสาหกิประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

(8)  ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก  หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ

(9)  ไม่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโต๊ะบิลเลียดหรือโต๊ะสนุกเกอร์