ประวัติความเป็นมา

สมาคมการค้าดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย-อาเซียน

     สมาคมการค้านี้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ.2509  และอยู่ในการควบคุมดูแลของสำนักงานทะเบียนสมาคมการค้าประจำจังหวัดเชียงใหม่

ชื่อของสมาคมการค้า  สมาคมการค้านี้มีชื่อว่า “สมาคมการค้าดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย-อาเซียน”

     เขียนชื่อเป็นอักษรภาษาอังกฤษว่า “Digital E-commerce Thai-ASEAN Assosiation”

     คำว่า “สมาคม” ต่อไปในข้อบังคับนี้ให้หมายความถึง “สมาคมการค้าดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย-อาเซียน”

ตราของสมาคม  มีเครื่องหมายเป็นรูป  ดังนี้

     ภาพวงกลมรูปโลกสีน้ำเงินอยู่ภายในฟันเฟืองสีน้ำเงินแดงโดยมีเส้นฟันปลาพาดผ่าน  มีข้อความภาษาไทย “สมาคมการค้าดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย-อาเซียน” และข้อความภาษาอังกฤษ “Digital E-commerce Thai-ASEAN Assosiation (DE-TA)” อยู่ด้านล่าง

ความหมาย(ภาพจากตราสมาคม)

  • ภาพวงกลมรูปโลก แสดงถึง การดำเนินธุรกิจทุกรูปแบบผ่านระบบการสื่อสารโทรคมนาคมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
  • ภาพฟันเฟือง แสดงถึง แรงขับเคลื่อนของสมาคมซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสมาชิก
  • เส้นฟันปลา แสดงถึง การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเปรียบเสมือนการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากยุค Analog  สู่ยุค Digital ทำให้เทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตและการทำงาน
  • โทนสีน้ำเงิน แดง เหลืองและขาว แสดงถึง สีของประเทศไทยและอาเซียนที่นำมารวมกันเพื่อแสดงออกถึงความร่วมมือและความเป็นหนึ่งเดียวของสมาชิกเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบรรดาสมาชิกให้พัฒนาธุรกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจดิจิทัลในอาเซียน